Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • (jméno a příjmení/název) Ramil Tofigi
 • IČ: 27368734
 • se sídlem: Kotršalová 17, Praha 9, 196 00
 • email: resinprag@seznam.cz
 • telefon: +420 777 999 090
 • www: www.resinartbyketi.cz
 • adresa studia: Bořivojova 101, Praha 3, 130 00

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.resinbyketi.cz . (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Popis produktu, jeho vlastnosti a informace o ceně jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována její dostupnost na webové stránce. 

2. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu (zboží či službě), ceně, požadovaném způsobu doručení a nákladech s doručením spojených. U vstupenek na workshopy a kurzy náklady na dodání účtovány nejsou. Objednávka se stává platnou po jejím vyplnění a odeslání prodávajícímu. Od toho okamžiku vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník strvrzuje, že se s těmito ochodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k užavření smlouvy jsou zřejmé z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a případně provést opravu. Údaje uvedené v objednávce jsou ze strany prodávajícího považovány za správné. 

3. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

4. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží či službu objednanou zákazníkem a zákazník se zavazuje toto zboží či službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží či službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován. Vlastnické právo k produktům / zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

III. Cena a způsob úhrady

 

1. Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na webové stránce prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH a platná je tedy uvedená cena včetně DPH. Prodávající si vymezuje právo na změny cen v podobě slev a promo akcí.

2. U fyzických produktů /zboží/ je zákazník společně s cenou uhradit i náklady spojené s balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena v objednávkovém formuláři, pokud je prodávajícímu účtována.

3. Kupující obdrží po odeslání objednávky od prodávajícího automaticky generovanou výzvu k uhrazení objednávky. Tato výzva obsahuje cenu produktu / zboží, náklady balné a přepravu, variabilní symbol a bankovní údaje prodávajícího. 

4. Cenu zboží / produktu a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně na účet prodávajícího. Platba je jednorázová. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

5. Kupní cena je splatná do 5-ti dnů od uzavření objednávky. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Po identifikaci bezhotovostní platby ze strany prodávajícího bude kupujícímu vystaven daňový doklad - faktura, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. 

 

IV.  Dodací podmínky a účast na workshopech a kurzech

 

1. V případě fyzický produktů dodává prodávající objednané zboží způsobem specifikovaným v objednávce, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno dle ůdajů v objednávkovém formuláři, případně dle domluvy mezi kupujícím a prodávajícím. Dodáním předmětu na tuto adresu se považuje dodání za splněné. 

2. V případě objednání produktu na zakázku, výroba trvá 3-6 tydnu. Po společne domluve výberu materialu, barevné kombinaci, kupující pak nemá pravo na vráceni zboži.

3. U workshopů a kurzů není vystavována vstupenka, pokud není mezi zákazníkem a prodávajícím sjednáno jinak. Zasláním faktury za objednaný workshop či kurz potvrzuje prodávající právo zákazníka na účast na workshopu či kurzu. Údaje o místě a čase konání a případné další relevantní informace jsou uvedeny na webu, kde jsou přístupné až do konání daného workshopu či kurzu. V případě, že dojde ke změnám v těchto údajích mezi objednáním a konáním dané akce, bude zákazník o takové skutečnosti neodkladně vyrozuměn. Dodáním se případě workshopů a kurzů rozumí konání akce, nikoliv samotná účast zákazníka. 

4. Za účastníka workshopu či kurzu je prodávajícím považován objednávající zákazník, jehož údaje se nachází v objednávkovém formuláří. V případě objednávky více vstupenek na daný workshop či kurz je vhodné doplnit jméno další účastnící se osoby do poznámky v objednávkovém formuláři. Na přání zákazníka je účast na workshopu či kurzu přenosná na jinou zletilou osobu. V takovém případě je vhodné prodávajícího o této skutečnosti informovat. 

5. Účast nezletilých osob není možna na kurzu, stejne jako pritomnost děti kvuli bezpečnosti.

6. Místem konání workshopu je provozovna ResinbyKeti, Bořivojová 101, Praha 3, 130 00, pokud není u objednávaného workshopu či kurzu uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změnit datum a místo konání workshopů a kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (nemoc lektora, přerušení dodávky elektřiny apod.). V takovém případě je prodávající povinen neodkladně kontaktovat objednávajícího.

7. U online vzdělávacích produktů, tisknutelných předloh a návodů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, či přímo tisknutelné přílohy ve formátu pdf. U online produktů poskytne prodávající zákazníkovi.

8. Dárkové poukazy jsou vystavovány na hodnotu zvolenou zákazníkem. Ten obdrží elektronickou podobu dárkového poukazu, jehož platnost je uvedena na poukazu. Poukaz je možné využít na workshopy a kurzy pořádané prodávajícím.

 

V. Zabezpečení a ochrana autorských práv

Průběh workshopu nesmí být dokumentován video či audio záznamy bez vědomí a souhlasu lektora. Případné pracovní listy a pracovní návody poskytnuté účastníkovi workshopů a kurzů jsou určeny pouze pro jeho osobní potřebu, jsou považovány za dílo jejich autora a není dovoleno je jakkoliv rozmnožovat a šířit. Zákazník odpovídá za újmu, kterou porušením autorských práv způsobí. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Odstoupení od smlouvy v případě neúčasti na workshopu či kurzu je možné v případě zrušení účasti písemně či telefonicky a to ve lhůtě 14 dnů před zahájením objednaného workshopu či kurzu. Ve lhůtě 7-14 ti dnů je zákazníkovi v takovém případě vráceno 50% z ceny uhrazeného vstupného. Méně jak 1 týden před workshopem: storno poplatek činí 100%

Je-li kupující spotřebitelem produktu či zboží, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Toto právo nevzníka při objednani zboži na zakázku.

2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Odešlete formulář prosím emailem na resinprag@seznam.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. 

Fyzické produkty doručte zpět na vlastní náklad na adresu Jekatěrina Enukidze, Bořivojová 101, Praha 3 - 13000, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Produkty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučuji vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: resinprag@seznam.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy na učet uvedený v odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 5 dnů po době splatnosti;

 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě nemožnosti dostát závazkům kvůli vzniku situací, které nemůže ovlivnit / dlouhodobá nemoc lektora, porušení závazků ze strany dodavatelů/. 

V případě workshopů a kurzů si prodávající vyhrazuje právo na zrušení akce v případě nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě bude zákazník min. 2 dny před akcí vyrozuměn a vstupné mu bude vráceno v plné výši. 

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do jedmoho roku od převzetí zboží.

4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese resinprag@seznam.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

VIII. Garance vrácení peněz

1. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na resinprag@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na mou emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

 

IX. Vyloučení zodpovědnosti

 

Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách. Prodávající, ani konkrétní lektoři za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Prodávající se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací sdělovaných na workshopech a kurzech i v online produktech.

Veškeré informace v kurzech, na workshopech a v e-knihách vycházejí pouze z vlastních zkušeností lektorů a autorů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto prodávající není zodpovědný za rozhodnutí, ani za akci založenou na těchto doporučeních.

Prodávající, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v kurzech a e-knihách.

Po celou dobu trvání kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných na workshopech a v kurzech, ale také na faktorech, které není ze strany prodávajícího a lektorů možné ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

 

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020